TIN TỨC

Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí về quản lý, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo tại Bình Dương
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
HIỆU CHUẨN VÙNG 3
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/KH-CTCR3
 
TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023
KẾ HOẠCH
Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí về quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo
                                                                                                                     
   Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 lên kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo miễn phí về quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong năm 2023, cụ thể như sau:
1. Các khóa đào tạo
Stt
Khóa
Tên khóa đào tạo
Nội dung bài giảng
Giảng viên
1
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Bài 1: Quản lý thiết bị đo lường trong doanh nghiệp
Bài 2: Quản lý thiết bị an toàn lao động trong doanh nghiệp
Bài 3: Quản lý thiết bị bức xạ trong doanh nghiệp
Bài 4: Một số vấn đề pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đo lường, an toàn lao động và an toàn bức xạ
Ths. Nguyễn Thế Cường
KS. Đinh Văn Đông
2
K02
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo khối lượng
Bài 1: Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp
Bài 2: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo khối lượng (lý thuyết + thực hành)
Ths. Nguyễn Thế Cường
KS. Đinh Văn Đông
3
K03
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ
Bài 1: Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp
Bài 2: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ (lý thuyết + thực hành)
KS. Đinh Văn Đông
KS. Nguyễn Minh Tân
KS. Trần Nhựt An
4
K04
Quản lý thiết bị an toàn, người vận hành trong doanh nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị áp lực
Bài 1: Quản lý thiết bị an toàn lao động, an toàn bức xạ và người vận hành trong doanh nghiệp
Bài 2: Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị áp lực doanh nghiệp (lò hơi và máy nén khí)
 
KS. Trần Nhựt An
KS. Vũ Ngọc Hưng
 
5
K05
Quản lý thiết bị an toàn, người vận hành trong doanh nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện
Bài 1: Quản lý thiết bị an toàn lao động, an toàn bức xạ và người vận hành trong doanh nghiệp
Bài 2: Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện trong doanh nghiệp
Ths. Nguyễn Thế Cường
KS. Vũ Ngọc Hưng
 
2. Kế hoạch chi tiết
Stt
Khóa
Tên khóa đào tạo
Lịch đào tạo
Địa điểm đào tạo
1
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
16/06/2023
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
K02
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo khối lượng
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
17/06/2023
2
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
23/06/2023
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
K03
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
24/06/2023
3
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
29/06/2023
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
K02
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo khối lượng
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
30/06/2023
4
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
06/07/2023
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
K02
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo khối lượng
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
07/07/2023
K05
Quản lý thiết bị an toàn, người vận hành trong doanh nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
08/07/2023
5
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
13/07/2023
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
K02
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo khối lượng
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
14/07/2023
K05
Quản lý thiết bị an toàn, người vận hành trong doanh nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
15/07/2023
 
K01
Quy định pháp luật về quản lý thiết bị đo lường, thiết bị an toàn lao động và an toàn bức xạ trong doanh nghiệp
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
20/07/2023
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
6
K03
Quản lý thiết bị đo lường, người sử dụng trong doanh nghiệp và hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
21/07/2023
K04
Quản lý thiết bị an toàn, người vận hành trong doanh nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị áp lực
Thời gian
8h00 – 17h00
Ngày
22/07/2023
Trân trọng kính chào./.
                                                                                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Phòng ĐT&TV;
- TP.An, TP.Đông;
- Lưu VT.
 
 
                                                                                                                                              Lê Thị Hồng Hương 

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh