TIN TỨC

Công văn số 433 /SLĐTBXH-VP V/v triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
Kính gửi:
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị, thành phố thuộc Tỉnh;
- Các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; và Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội[1] cùng các hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh[2] để góp phần ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
2. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch nCoV nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân và người lao động, không để dịch lây lan.
3. Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; trường hợp cần thiết báo cáo Giám đốc Sở (đối với phòng, đơn vị trực                                   
thuộc Sở); báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với phòng Lao động-TB&XH) xem xét, chỉ đạo.
4. Các đơn vị có bộ phận công tác thường xuyên thực hiện giao dịch, tiếp xúc đông người chủ động trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho CBCC, VC khi thực hiện nhiệm vụ.
5. Phòng Chính sách Lao động thuộc Sở:
- Chủ trì, thống nhất với bộ phận chuyên môn của 02 Ban Quản lý Khu công nghiệp tạm dừng cấp mới hoặc cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Bình Dương làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.
- Thường xuyên thống kê, cập nhật các số liệu, thông tin y tế liên quan đến lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc (tổng số lao động nước ngoài, số về quê ăn tết, số đi qua vùng có dịch, số đã quay trở lại tỉnh...) để kịp thời báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng các giải pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh nCoV.
- Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Bình Dương làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Bình Dương từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.
- Tham gia phối hợp công tác tiếp nhận lao động của tỉnh làm việc ở Trung Quốc về nước (nếu có) trong trường hợp cần thiết theo phương án của Bộ Lao động-TB&XH.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng LĐTBXH các địa phương trong quá trình triển khai các công tác ứng phó với dịch bệnh. Khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm thời cho phép các chuyên gia, nhân viên là người Trung Quốc (đang nghỉ Tết Âm lịch tại Trung Quốc) không quay trở lại công ty làm việc cho đến hết ngày 15/02/2020. Khuyến cáo các doanh nghiệp tùy tình hình thực tế của công ty có thể lùi thời gian sản xuất để tập trung phòng, chống dịch bệnh.
 6. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, phòng LĐTBXH các huyện thị thành phố:
- Khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị.
- Các đơn vị có bộ phận công tác thường xuyên thực hiện giao dịch, tiếp xúc đông người chủ động trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho CBCC, VC khi thực hiện nhiệm vụ.
- Phòng LĐTBXH các huyện thị thành phố chịu trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở các Cơ sở Bảo trợ Xã hội ngoài công lập; đồng thời theo dõi và có báo cáo về Sở khi có vấn đề phát sinh.
- Thủ trưởng các đơn vị phân công bộ phận thường trực để theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan tới việc phòng, chống dịch bệnh nCoV, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và với Sở các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch bệnh nCoV.
Đề nghị gửi thông tin liên hệ của bộ phận thường trực của đơn vị (gồm có: họ và tên, chức vụ, số điện thoại) về email: soldtbxh@binhduong.gov.vn và hangttt@binhduong.gov.vn trước 11 giờ 00, ngày 04/02/2020 để tổng hợp.
7. Các đơn vị có quản lý đối tượng tập trung như: Cơ sở Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế, tiến hành khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cơ sở.
Đặc biệt lưu ý thực hiện kỹ các biện pháp nghiệp vụ y tế khi tiếp nhận đối tượng mới, đón tiếp người thân, gia đình đến thăm nuôi.
8. Đối với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp:
Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tập trung phòng, chống dịch bệnh nCoV. Đồng thời có báo cáo về Sở để nắm thông tin chung.
9. Bộ phận thường trực của Sở có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh thuộc đối tượng và lĩnh vực quản lý của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Sở những biện pháp xử lý phù hợp, gồm các ông bà sau:
- Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở, ĐT: 0913860254.
- Bà Trịnh Thị Thúy Hằng, Chánh Văn phòng Sở, ĐT: 0909203304.
- Ông Ngô Xuân Lãm, Trưởng phòng Chính sách Lao động, ĐT: 0913144320.
10. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, phối hợp với phòng Chính sách Lao động, phòng Bảo trợ Xã hội thuộc Sở và các đơn vị thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình tại các địa phương, đơn vị để tổng hợp báo cáo, kịp thời đề xuất với lãnh đạo Sở biện pháp xử lý.
11. Các đơn vị trực thuộc, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện thị thành phố gửi thông tin báo cáo về liên quan đến dịch bệnh về Sở hàng ngày định kỳ vào lúc 14 giờ 00 - theo địa chỉ email: soldtbxh@binhduong.gov.vn và hangttt@binhduong.gov.vn.

 
[1] Công văn số 427/SLĐTBXH-DN ngày 31/01/2020 của Sở LĐTBXH về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra.
Công văn số 424/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 31/01/2020 của Sở LĐTBXH về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra.
[2] Thông báo số 11/TB-SYT ngày 31/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc tư vấn, xử lý thông tin của Ngành y tế BD về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona (2019-nCoV).​

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Bùi Thị Hương
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh